Over HV Arcade - Huurdersvereniging Arcade

Wie of wat is Arcade?

 

 

Hoe werkt Arcade?

De overlegwet van 2010 schrijft voor dat huurders invloed moeten hebben op het beleid van de woningcorporatie. Waar vroeger corporaties gestuurd werden door hun leden, is onder invloed van het zogenaamde public managementdenken gekozen voor de juridische stichtingsvorm. Om toch invloed vanuit de basis te garanderen dient elke corporatie, dus ook de Key, volgens de wetgever een huurdersorganisatie ‘in huis’ te hebben. De invloed daarvan is vastgelegd in een gedetailleerde regelgeving.

De invloed van Arcade bestaat voor een groot deel uit adviezen over beleidsvoornemens van de Key. Die kunnen gaan over de aard van de woningvoorraad van de Key, aan- of verkoop van huizenblokken, de hoogte van de huren, het toewijzingssysteem, de prestatieafspraken met gemeenten, overlast of de omgang met asbest. De corporatie hoeft die adviezen niet op te volgen. Met uitzondering voor sommige regelingen, zoals de vaststelling of verandering van de servicekosten, waarvoor instemmingsrecht is geregeld. De kwaliteit van het onderhandelingsproces bepaalt in veel gevallen of adviezen worden overgenomen of niet.

Omgekeerd dient de Key Arcade gevraagd en ongevraagd te informeren over voorgenomen of verandering van beleid. Arcade moet gehoord, gezien, erkend en gewaardeerd worden door de Key. Daaraan wordt gewerkt door zo goed mogelijke adviezen uit te brengen, geluiden uit de achterban van Arcade te laten horen en aan te dringen op verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en onderhoud.

Arcade is in de praktijk een kleine belangenorganisatie die meedenkt met het beleid maar ook tegenspel biedt en kritische vragen stelt en soms ongevraagd advies uitbrengt. Die uit is op kleine veranderingen in denken en uitvoering. Die zich het liefst coöperatief opstelt. Die met argumenten komt gebaseerd op feiten, die onze leden aandragen en de landelijke ontwikkelingen volgt. Met een positieve instelling maar ook grenzen stelt. Door als het nodig is af te stemmen met de twee leden van de Raad van Commissarissen, die mede op voordracht van Arcade daarin zitting hebben. Die niet schroomt om in uiterste gevallen meningsverschillen voor te leggen aan geschillencommissies of juridische instanties.

Arcade staat altijd voor u klaar.