.

Notulen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente Algemene Leden Vergadering (ALV) notulen. Voor nog niet goedgekeurde notulen geldt dat correcties naar het kantoor gemaild kunnen worden (Zie contact pagina).

In een vereniging is het gebruikelijk dat de leden over de belangrijkste onderwerpen het laatste woord hebben. Door in de Algemene Ledenvergadering het woord te voeren en hun stem uit te brengen, kunnen de leden optimaal van deze bevoegdheden gebruik maken. Bij Arcade is dit niet anders. Vanwege het grote ledenaantal kent Arcade echter geen Algemene Ledenvergadering, maar een Ledenraad. Binnen Arcade is de Ledenraad het hoogste besluitvormende orgaan.

De Ledenraad wordt gevormd door de bij Arcade aangesloten bewonerscommissies. Elke bewonerscommissie heeft één stem. Voorwaarden voor het toekennen van stemrecht aan de bewonerscommissies zijn dat die bewonerscommissies een complex dienen te vertegenwoordigen en dat hun bestuursleden gekozen moeten worden door de huurders van het betreffende complex. Een overzicht van de erkende bewonerscommissies vindt u onder Bewoners commissies.De Ledenraad van Arcade heeft belangrijke bevoegdheden. Zo benoemt de Ledenraad de bestuursleden, stelt zij de begroting en het financieel jaarverslag vast en moet zij belangrijke bestuursbesluiten goedkeuren. Daarnaast heft de Ledenraad een belangrijke beleidsbepalende functie. Zo kan zij het bestuur verzoeken om op diverse onderwerpen actie te ondernemen en beleid te maken. Bovendien fungeert de Ledenraad als schakel tussen de individuele leden en het bestuur van Arcade.

Arcade staat altijd voor u klaar.