PERSBERICHT IBW-Noord van 11 november 2015 - Huurdersvereniging Arcade

PERSBERICHT                                                                                                                        Amsterdam,   11 november 2015.

 

 

Schrikbarende daling beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam!

Aantal  al door Gemeente Amsterdam vastgestelde ondergrens gezakt !

 

Het aantal “werkelijk” beschikbare sociale huurwoningen is onder de door de Gemeente Amsterdam vastgestelde ondergrens van 187.000 gezakt. Het aantal mensen dat op zoek is naar een sociale huurwoning en afhankelijk is van de beschikbaarheid daarvan is daarentegen fors groeiende.

 

Door o.a. het landelijk huurbeleid, de verhuurdersheffing en de explosieve huurstijgingen is, naast het aantal “werkelijk” beschikbare sociale huurwoningen, ook de betaalbaarheid verder onderdruk komen te staan.  Meer mensen moeten een beroep doen op de sociale woningbouw, maar Gemeente en woningcorporaties ondernemen nog steeds geen stappen om aan de desastreuse situatie een eind te maken.

 

Dit constateert het Initiatief Betaalbaar wonen Amsterdam Noord (IBW-N) in een notitie waarin met schrikbarende cijfers onderbouwd wordt hoe slecht de sociale woningmarkt in Amsterdam ervoor staat. Ook wordt haarfijn belicht hoe bij vele huurders de forse huurverhogingen geleid hebben tot een aanzienlijke koopkrachtdaling.

 

Het IBW-N maakt deze zorgwekkende cijfers openbaar en zal de situatie aan de Gemeente Amsterdam voorleggen. Ook woningcorporaties worden opgeroepen in beweging te komen en een eind te maken aan de huidige situatie. Onder andere het “samenwerkingsakkoord”, welke naar de mening van het IBW-N de schaarste nog schaarser maakt door verkoop en liberaliseren van jaarlijks 3000 nu nog sociale huurwoningen,dient opengebroken te worden.

 

Naast de zorgwekkende verdwijning van het aantal sociale huurwoningen en de enorme stijging van mensen die er een beroep op moeten doen, heeft de Regering de inkomsten voor de verhuurdersheffing al opgenomen in haar begroting voor 2017 en dit terwijl de evaluatie hiervan nog moet komen en velen ondertussen aangeven dat o.a. de verhuurdersheffing de oorzaak is van de grote problemen op de sociale woningmarkt.

 

Deze notitie van het IBW-N laat op verpletterende wijze o.a. zien dat

  • geen woning meer ontrokken KAN en MAG worden aan sociale woningvoorraad
  • lage en middeninkomens nu al geen sociale woning meer kunnen krijgen in diverse stadsdelen.
  • steeds meer mensen een beroep moeten doen op een sociale huurwoning. Steeds meer mensen komen in problemen.
  • de zogenaamde “scheefwoner” niet de veroorzaker is van de ellende.
  • de notitie aanleiding moet zijn om partijen de afgesloten akkoorden open te laten breken omdat de situatie al ver onder het aanvaardbare is gezakt
  • opgeroepen wordt tot een gemeenschappelijk optreden van Gemeente, Woningcorporaties en huurdersorganisaties tegen de stijgende woonlasten
  • er samen stelling genomen moet worden tegen de verhuurdersheffing
  • de invoering van de woz waarde in plaats van de puntentelling de situatie op termijn nog verder zal verslechteren.

 

Het IBW-N roept op om de teruggang van de sociale woningbouw NU te stoppen en over te gaan tot bouwen, bouwen, bouwen. Hierbij moet de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen een belangrijke doelstelling zijn om de woningen bereikbaar te maken en te houden voor die groepen die er recht op hebben en bij het ontbreken van een betaalbaar alternatief hier een beroep op moeten doen.

 

In de notitie worden vele misstanden voor het voetlicht gebracht.

Zo wordt ook ingegaan op het verschil in behandeling tussen huurders en kopers.

Ook wordt aangegeven waartoe het woon/huurbeleid van de (Amsterdamse) wooncorporaties en de gemeente Amsterdam in de afgelopen jaren heeft geleid:

 

Minder verhuringen, meer Amsterdamse huishoudens met huurtoeslag, veel geld, heel veel geld voor de corporaties en de Gemeente Amsterdam door verkoop en explosieve huurstijgingen, maar geen “zichtbare” terugvloeiing van dit geld in de sociale woningmarkt.

Opvallend is ook dat niemand het heeft over de verhuurdersheffing, terwijl deze door iedereen als een van de grote veroorzakers van de problemen wordt benoemd en waardoor huren explosief zijn gestegen.

 

Dit beleid wordt vooralsnog voortgezet. Onaanvaardbaar ! vindt het IBW-N.

 

Amsterdam als  ongedeelde stad wordt op de proef gesteld omdat lagere en midden inkomensgroepen veelal geen beschikbare woningen meer kunnen vinden. Amsterdam is nu al door de door haar zelf vastgestelde ondergrens gezakt, maar neemt vooralsnog geen maatregelen om het tij te keren.

 

Het IBW-N zal bij alle partijen de schrikbarende cijfers onder de aandacht brengen en aandringen op verandering. Snelle verandering. Iedereen die de cijfers ziet moet het toch met het IBW-N eens zijn, dat dit niet langer kan.

///

 

Bijlage: Notitie IBW-N: Is er perspectief voor een werkelijk “ongedeelde stad” ?

 

Notitie en persbericht zijn ook op de website van het IBW-N geplaatst.

 

Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met

Han Wanders telefoon: 020-6316682

Han_wanders@hotmail.com

Of

Wil van Zijl (secretariaat), wilvzijl@gmail.com

 

IBW-N,

http://www.ibw-n.nl

secretariaat@ibw-n.nl

 

 

 

 

 

Arcade staat altijd voor u klaar.