Persbericht ‘Inzake bezwaar statutenwijziging De Key’

Persbericht: Arcade 26 september 2017

ARCADE VOLHARDT STRIJD TEGEN STATUTENWIJZIGING DE KEY

Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van De Key, verzet zich al een jaar tegen de statutenwijziging van De Key, waarvoor minister Blok op 1 augustus 2016 toestemming heeft verleend. In die statuten worden sindsdien de belangen van starters op de woningmarkt voorop gesteld. Dat is het gevolg van de koerswijziging van De Key om zich alleen nog maar voor starters in te willen zetten. De zittende huurders voelen zich achtergesteld.

Stand van zaken verzet statutenwijziging

Arcade heeft in september 2016 bezwaar gemaakt tegen de toestemming van de minister voor de statutenwijziging bij de Autoriteit Woningcorporaties. Arcade zag zich genoodzaakt de gang naar de rechter te maken omdat de Autoriteit meende dat Arcade te laat was met haar bezwaarschrift. Op 30 mei 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat Arcade op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het gevolg is dat de Autoriteit Woningcorporaties het bezwaarschrift inhoudelijk moet behandelen. Arcade heeft eind augustus 2017 de onderbouwing van haar bezwaren ingediend (zie bijlage). Binnenkort zal er een hoorzitting bij de Autoriteit Woningcorporaties plaatsvinden, waarvoor De Key ook is uitgenodigd.

Waarom verzet Arcade zich?

Arcade is net als de Gemeente Amsterdam van mening dat De Key een corporatie dient te blijven die zich ook in de toekomst richt op de volle breedte van het Amsterdamse volkshuisvestelijk beleid. Aan de nieuwe koers van De Key zijn teveel nadelige volkshuisvestelijke consequenties verbonden voor de reguliere woningzoekenden in Amsterdam, voor andere urgente doelgroepen, voor de nieuwe doelgroep en voor de zittende huurders. Woningen die geschikt zijn voor ouderen, voor gezinnen en andere urgente doelgroepen, stelt De Key niet langer beschikbaar voor dat doel.

De problematiek van flexcontracten

De starters worden weliswaar bediend, maar krijgen voornamelijk tijdelijke contracten van maximaal 5 jaar aangeboden. Alles flex! De kwestie rond Busra Simsirel legt de

onaangename kant van die flexcontracten pijnlijk bloot. Haar gezin met een baby van 8 maanden staat per 1 oktober op straat omdat haar flexcontract eindigt en De Key geen oplossing wil bieden. Dit terwijl De Key een goede regeling op de plank heeft liggen (de 5% vrij toewijsbare woonruimte). Nu worden de consequenties die de huisuitzetting met zich meebrengt afgewenteld op de Gemeente Amsterdam en de andere corporaties. Na ons de zonvloed beleid!

Onttrekking van sociale woningen uit de woningvoorraad

Een groot deel van het woningbestand van De Key zal de komende jaren onttrokken worden aan de sociale voorraad woningen door verkoop, sloop of overheveling naar de vrije sector. Een deel van de woningen komt terecht in een dochteronderneming. Die hoeven niet langer ingezet te worden voor de sociale sector.

Gebrek aan draagvlak

Onder de zittende huurders, de bewonerscommissies en Arcade bestaat nauwelijks draagvlak voor de koerswijziging van De Key. Ook bij de gemeente Amsterdam en de overige Amsterdamse corporaties ontbreekt draagvlak. Zij zijn namelijk door De Key voor het blok gezet.

 

Namens het bestuur van Huurdersvereniging Arcade,

Eef Stoffels, voorzitter

Voor contact:

eefstoffels@hvarcade.nl

info@hvarcade.nl

 

Bijlage: Bezwaargronden van Arcade tegen de toestemming van de minister inzake de statutenwijziging van De Key

Arcade staat altijd voor u klaar.