Woonagenda 2025

Woonagenda 2025

De gemeente Amsterdam wil dat de stad betaalbaar blijft voor alle inkomensgroepen. In deze Woonagenda schetst de gemeente de ontwikkelingen die plaats vinden op de Amsterdamse woningmarkt en te verwachten zijn op de lange termijn. Tot 2025 zet de gemeente in op de bouw van 50.000 woningen in de verhouding 20-20-10 voor sociale verhuur, het middensegment en dure huur/koop. De gemeente wil dat de stad betaalbaar blijft voor alle inkomensgroepen. Daarbij spreekt de gemeente zich ook sterk uit voor o.a. voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen, een gemengde stad en senioren-, leeftijdsbestendige huisvesting.

Deze Woonagenda zal dienen als basis voor het stedelijk overleg over de prestatieafspraken dat in 2018 van start zal gaan. Dit is het wettelijk vastgelegde overleg tussen verhuurders, huurders en gemeente. Namens de huurders neemt de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) deel aan dit overleg. Dit betekent dat de achterban van de HA, waaronder Arcade en hun BC’s, nu al onderling moeten discussiëren en standpunten moeten innemen.

Bij het onderwerp ‘gemengde stad’ speelt ook de volkshuisvesting op buurtniveau een rol. In sommige buurten is het percentage sociale huurwoningen sterk verminderd, onder de gestelde grenswaarde van 35%, door liberalisatie en verkoop. Dit soort buurtontwikkelingen vallen normaal gesproken buiten het zichtveld van het Arcade-bestuur, en ook van andere koepels. Daarom zullen bewonerscommissies dit moeten opvangen en zich actief opstellen op buurtniveau. Samen met de BC’s van andere corporaties en de lokale huurdersverenigingen.

Overigens staan er in de Woonagenda een aantal ontwikkelingen die belangrijk zijn voor een interne discussie bij Arcade en De Key. De eerste is dat starters heel moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt. Jongeren wonen daarom noodgedwongen langer thuis. Houdt De Key in haar beleid hier ook rekening mee?

De tweede ontwikkeling is dat bij de huidige nieuwbouw en ook bij verbouwingen, niet of nauwelijks grote woningen worden gebouwd. Het zijn voornamelijk kleine appartementen en studio’s. Dit betekent dat ook andere corporaties en particuliere investeerders een aanbod creëren voor starters en jongeren. Daarmee is het geclaimde monopolie op starters en jongeren door De Key onlogisch. Ook kan men zich afvragen of die kleine appartementen allemaal betaalbaar worden.

Als derde ontwikkeling wordt genoemd dat er een schaarste is aan grotere en betaalbare woningen voor gezinnen. En aangezien dit type woning nauwelijks wordt bijgebouwd is de verwachting dat de schaarste zal toenemen. Dit is een signaal dat de corporaties, en zeker ook De Key, niet meer met de zogenoemde ‘friends contracten’ moeten verhuren.

Een vierde tendens is de vergrijzing. Er moet veel meer aandacht komen voor senioren. Woningaanpassingen, van hoog naar laag, van groot naar beter, labeling van woningen in de buurt van voorzieningen, etc.

Een conclusie uit deze ontwikkelingen is, dat starters niet het exclusieve domein van De Key zijn. Ook andere corporaties zullen hun aandeel moeten leveren. Volkshuisvesting is een gezamenlijke taak van corporaties, voor alle mogelijke doelgroepen. Aangezien De Key nog steeds een redelijke hoeveelheid grotere woningen in bezit heeft zal zij zich ook op gezinnen moeten richten.

In het algemeen moet er meer aandacht komen voor starters op de woningmarkt, met name via toewijzing. Dit als een gezamenlijke opdracht voor de Amsterdamse corporaties. Nu al ligt de afspraak op tafel dat 33% van de aangeboden woningen voor starters en jongeren zijn. Wel met een tijdelijk huurcontract van 5 jaar.

Natuurlijk kan De Key als belangrijke studentenhuisvester een sterke nadruk leggen op starters en jongeren. Maar niet uitsluitend!

Wat vindt u van deze laatste stelling? Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze huurders, onze lezers. Mail naar info@hvarcade.nl onder vermelding van: Reactie Nieuwsbrief

Arcade staat altijd voor u klaar.