Een nieuwe voorzitter van een kersvers bestuur

Interview door Arcadelid Hansje Cozijnsen

Nadat het voltallige oude bestuur van Arcade in juni j.l. was opgestapt moest er een nieuw bestuur komen. Een voor de gelegenheid samengestelde commissie, onder leiding van Kees Eijkelenboom van de Woonbond, plaatste een oproep. Vijftien reacties volgden en na gesprekken met alle kandidaten zijn er uiteindelijk acht voorgesteld op de Algemene Ledenvergadering  (ALV) van 23 juni j.l. Alle acht kandidaten zijn door de ledenraad benoemd.

Dit, per 1 juli aangetreden bestuur, heeft op de eerste vergadering de taken verdeeld. In de komende nieuwsbrieven worden de bestuursleden stuk voor stuk voorgesteld.

In deze eerste nieuwsbrief na de bestuurswisseling een portret van de voorzitter;

Eef Stoffels, 38 jaar, woonachtig in de Spaarndammerbuurt. Eef heeft archeologie gestudeerd en is nu bezig met een opleiding tot geschiedenisdocent. Met uitzondering van haar studententijd, heeft Eef haar hele leven in een sociale huurwoning gewoond. Hierdoor was Eef altijd al doordrongen van het maatschappelijk belang van sociale woningbouw. In haar ogen goed voor een gemengde stad en voor de samenleving als geheel. Helaas is er in Den Haag de afgelopen jaren een anti-huurbeleid gevoerd en dat is er mede de oorzaak van dat Eef zich wil inzetten voor Arcade.

Terwijl ze voor haar opleiding bezig was met een onderzoek naar burgerschapsvorming (actieve participatie van burgers in alle lagen van een democratische samenleving) in het onderwijs, kwam de oproep van Arcade voorbij.

Voor Eef was dit precies het juiste moment in haar leven om zich in te zetten voor de leden van Arcade. Het beleid van Den Haag kan ze niet ongedaan maken, maar ze kan in elk geval íets doen voor de belangen van huurders.

Eef ziet het als de taak van het bestuur om Arcade als geheel te activeren en diversiteit in betrokkenheid aan te brengen. Zij wil graag dat jong en oud, nieuwe- en oude bewoners het belang inzien van lidmaatschap van Arcade en ook van deelname aan de bewonerscommissies.

In deze commissies kan je namelijk op straat- of blokniveau heel direct onderhandelen met de verhuurder, in ons geval de Key. Het bestuur en Arcade als geheel kunnen de bewoners helpen om sterker in de schoenen te staan en zich minder machteloos te voelen in hun positie ten opzichte van de Key. Zoals bijvoorbeeld in de communicatie over onderhoud.

Het beleid van het nieuwe bestuur is om de emancipatie van huurders te bevorderen. Het bestuur van Arcade wil dit bereiken door bijvoorbeeld bewonerscommissies actief te steunen en te begeleiden. Daarin is het belangrijk dat bewoners duidelijk hun wensen en klachten kenbaar maken zodat het bestuur op de hoogte is van wat er speelt. Hoe dit verder vorm gaat krijgen wordt de komende tijd nog onderzocht. Graag roept Eef de leden van Arcade op om met hun wensen en ideeën te komen zodat er een proactief beleid gevoerd kan worden naar de verhuurder.

Ook een bestuurslid interviewen? De komende nieuwsbrieven zullen de bestuursleden zich voorstellen aan de hand van kleine interviews met De Key-bewoners. Heb je interesse, meld je aan bij de redactie: kantoor@hvarcade.nl.  Onder vermelding van interview nieuwsbrief . Geef aan wie je het liefst zou willen bevragen. Je kunt kiezen uit de volgende bestuursleden: Constant Thomkins, Marloes Schapink, Bob Soer, Pier Aldershof, Temra Pavlo, Harrie Houtbeckers, Gerharda van der Meulen.

De wensen en ideeën ten aanzien functioneren bestuur kunnen worden gestuurd naar kantoor@hvarcade.nl

Als je langs wil komen op kantoor, voor een praatje of een kop koffie of thee, kan dat op woensdagmiddag tussen 12.00 en 16.00 uur.

Arcade staat altijd voor u klaar.