Huurverhoging 2017 

Ieder jaar vraagt De Key aan het bestuur van Arcade advies omtrent hun voorstel tot huurverhoging. Ook dit jaar. Aangezien dit jaar het Arcade bestuur demissionair was,  heeft zij deze adviestaak overgedragen aan de leden via de bewonerscommissies (BC’s).

Vanwege de huursombenadering is de totale verhoging in 2017 beperkt tot inflatie plus 1%, te weten 1,3%. Met een maximum per woning van 2,8%. Wie al een hoge huur heeft, krijgt geen of weinig verhoging, degenen met lagere huren krijgen 2,8% huurverhoging.

Een groep actieve BC’s heeft een advies opgesteld. In dit advies is aangedrongen op verdere matiging van het verhogen van de huren, tot in totaal 0,8% . Daarnaast zijn er andere belangrijke punten naar voren gebracht die, alhoewel gemeld, in de afgelopen jaren niet aan bod zijn gekomen bij de Key. Dit advies van de BC’s is door Arcade overgenomen en doorgestuurd naar De Key.

Het antwoord van De Key is zeer teleurstellend. Allereerst stelt De Key dat zij dit advies niet hoeft te beantwoorden aangezien de BC’s geen formele partij zijn. Echter, Arcade, de formele partij,  heeft het advies uitbesteed aan de BC’s en vervolgens overgenomen. Hiermee dient het advies als formeel te worden beschouwd.

Verder wijst De Key de 0,8% af en handhaaft de 1,3%. Tevens worden ook de andere ingebrachte punten afgewezen. Eveneens het verzoek om meer aandacht te schenken aan huurders die in de knel zijn gekomen door de sterke huurverhogingen van de afgelopen jaren en hier beleid op te maken.  Helaas wordt ook het verzoek om de huurders gedegen en duidelijk te informeren over de achtergronden van de huurverhoging terzijde geschoven. De betrokken BC’s  hebben nu zelf een informatiebrief opgesteld en onder alle BC’s verspreid voor doorzending. Daarnaast hebben de BC’s aan De Key gemeld dat huurders serieus genomen willen worden.

Weigeren huurverhoging

Huurders hebben het recht om de voorgestelde huurverhoging te weigeren. Dit moet wel gebaseerd zijn op reële gronden. Indien een huurder de verhoging weigert hoeft de huurder deze verhoging niet te betalen totdat de Huurcommissie hierover een oordeel heeft uitgesproken. De Key mag dus geen aanmaningen versturen. Arcade heeft van huurders begrepen dat De Key toch aanmaningen heeft verstuurd en zelfs dreigt met deurwaarders. In het verleden heeft Arcade dit al een aantal keren aan de orde gesteld bij De Key. Steeds is verbetering toegezegd, maar deze valt helaas nog niet te bespeuren. Nogal klantonvriendelijk!

Ook hebben diverse huurders, die een bezwaar tegen de huurverhoging hadden ingediend, een brief van De Key ontvangen met de zinsnede: ‘…is het vrijwel zeker dat u het bezwaar verliest. Daarom biedt De Key de gelegenheid om het bezwaar in te trekken… ‘.

De Key zet deze huurders met deze zinsnede min of meer onder druk, terwijl de uitslag op voorhand niet is te bepalen. Nogal klantonvriendelijk! Uiteindelijk is het de Huurcommissie die beslist.

Huurders die de huurverhoging blijven weigeren en die daarom bij de Huurcommissie moeten verschijnen, zullen ondersteuning nodig hebben. Dat kan deels gebeuren via !WOON, deels door Arcade. !WOON is goed op de hoogte van de wettelijke regelingen. En Arcade van het huurbeleid van De Key. Een ideale combinatie. Wie steun wil hebben van Arcade moet dit laten weten via info@hvarcade.nl

Communicatie De Key

De manier waarop De Key met haar huurders communiceert, is niet altijd even effectief. Zo is de hier boven beschreven manier van handelen met het weigeren van huurverhoging een voorbeeld, maar er zijn meerdere voorbeelden.

Zoals bij een verketelings project in de Spaandammerbuurt. Daar ontvingen huurders van De Key een brief met een zinsnede dat zij voor de rechter gesleept worden indien zij niet meewerkten aan het project. Dit is, behalve een onaangename manier van communiceren, ook niet juist. Pas als 70% van de huurders aangeeft dat zij akkoord gaan met de verketeling,  zijn de andere 30% van de huurders verplicht om ook mee te werken. Zo staat dat in de wet. Om al bij voorbaat te dreigen met een rechtszaak is een ongewenste en onrechtmatige intimidatie van huurders!

door: Actie Radius

Arcade staat altijd voor u klaar.